Włocławek, kujawsko-pomorskie

151 800 zł | Mieszkanie | 85,00 m2

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A,  Włocławek,   87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: AT Km 533/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 28.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Starodębska 38/10, 87-800 Włocławek, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocłwek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony na poddaszu o powierzchni użytkowej 85,00m2 składający się z 3 pokoi, salonu z kuchnią, łazienki z wc, przedpokoju oraz antresoli wraz udziałem w wysokości 85/1000 w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu pod budynkiem stanowiącego działkę nr 93 o pow. 1467m2

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  05.07.2023 o godzinie: 13.00 .

Suma oszacowania wynosi 202 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 800,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 240,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Albert Tomasiewicz


Historyczne ceny

Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

38 700 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 38 700 zł
  • 38 700 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

115 000 zł | Działka | 0.0594 ha.

  • cena: 115 000 zł
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

189 750 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 189 750 zł