Stary Kornin, podlaskie

147 302 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 28,  Bielsk Podlaski,   17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857304599 / fax. 857304599

Sygnatura: KM 1248/11


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-08-2023 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest cc  położonej przy  ,Stary Kornin,  17-204 Dubicze Cerkiewne , dla której  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce  (adres: ul. Warszawska /17-200, Hajnówka,  17-200 Hajnówka prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna położona w obrębie gruntów miejscowości Stary Kornin oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym nr 291 o powierzchni 0,73 ha ( zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym i budynkami gospodarczymi ) posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 196 403,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 302,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 640,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 go Maja 7, Bielsk Podlaski , 17-100  Bielsk Podlaski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Roman JakubiukImage things

Perki Lachy, podlaskie

20 000 zł | Działka | 0.3004 ha.

  • cena: 20 000 zł
Image things

Mochnate, podlaskie

12 500 zł | Działka | 0.6331 ha.

  • cena: 12 500 zł
Image things

Hornowo, podlaskie

59 807 zł | Działka | 2.0465 ha.

  • cena: 59 807 zł