Nakło Nad Notecią, kujawsko-pomorskie

74 531 zł | Dom | 129,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Aneta Kistowska-Łastowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 r. o godz. 12:00 
w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią w sali numer 108 odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Mrotecka 20, działka nr 214, obręb ewid. 0001, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość jest własnością osób fizycznych. Powierzchnia działki wynosi 955 metrów kwadratowych, a budynek mieszkalny stanowi powierzchnię 129,30 metrów kwadratowych. 
Suma oszacowania udziału należącego do dłużnika wynosi  99 375,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 531,25 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 25/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 937,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 50/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 08 16001185 1867 0143 5000 0001.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:
- 14-06-2023 r. godz. 10:30 - 10:45
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy  


Aneta Kistowska-Łastowska

Image things

Nakło Nad Notecią, kujawsko-pomorskie

96 000 zł | Mieszkanie | 47,30 m2

  • cena: 96 000 zł
  • 2 030 za m2