Henryków Urocze, mazowieckie

742 000 zł | Dom | 306,47 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 742 000 zł
 • Miasto: Henryków Urocze
 • Powierzchnia: 306,47 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 2 421 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 74 200 zł
 • Numer oferty: 275704X645698771
 • Termin wpłaty wadium: 14-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości x w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowe] 306,47 m2.
za 742.000 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa złote.
Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Masy Upadłości – Tomasz Sadurskiego - ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa raz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1175/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Ireneusza Szczęsnego – przetarg Henryków” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, dostępnego na żądanie mailowe.
4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 74.200 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) na rachunek bankowy masy upadłości Ireneusza Szczęsnego w upadłości w Mbank S.A. o numerze: 20 1140 2004 0000 3502 7901 2789 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUp 1175/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku wpłynięcia kilku ofert, wadia osób, które przegrały przetarg zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych. U wygrywającego wadium zostanie zaliczone na cenę sprzedaży.

Image things

Mokra Wieś, mazowieckie

637 303 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 637 303 zł
Image things

Wola Korzeniowa, mazowieckie

258 300 zł | Działka | 0.5712 ha.

 • cena: 258 300 zł
Image things

Ząbki, mazowieckie

30 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 30 000 za m2