Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wołomin, mazowieckie

295 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 295 000 zł
 • Miasto: Wołomin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 295 000 zł
 • Ulica: Cicha 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 275670X645619143
 • Termin wpłaty wadium: 16-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ WOŁOMINA

ogłasza

ROKOWANIA

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Cichej 3.

Przedmiotem rokowań jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nieruchomość o powierzchni 702 m², położona w Wołominie przy ul. Cichej 3, oznaczona jako działka ew. nr 135/2, obręb 37 (143412_4.0037), uregulowana w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 143 m². Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 295 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki.

Zaliczka wynosi 30 000 zł.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr LIII-106/2022 z dnia 2022-08-29 nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (symbol MN).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.Rokowania zostaną przeprowadzone dnia 21 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 10.00.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony dnia 10.01.2023 r.

Drugi przetarg został przeprowadzony dnia 10.03.2023 r.

Trzeci przetarg został przeprowadzony dnia 09.05.2023 r.

Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest złożenie zgłoszenia do udziału w rokowaniach, wniesienie zaliczki oraz okazanie komisji przetargowej potwierdzenia uiszczenia zaliczki i dowodu tożsamości. Uczestnik powinien wskazać nr konta, na które ma być zwrócona zaliczka a jeśli tego nie uczyni zaliczka zostanie zwrócona na rachunek, z którego dokonano przelewu. W przypadku przystąpienia do rokowań osób będących w związku małżeńskim do przeprowadzenia rokowań konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo (notarialne).

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, niepozwalających zidentyfikować Zgłaszającego z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Wołominie przy ul. Cichej 3” w terminie do 20 czerwca 2023 r. do godziny 16.00. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko, PESEL i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena płatna jednorazowo czy na raty);

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Rozłożona na raty niezapłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Gminy z tytułu zabezpieczenia niezapłaconej części ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką na rzecz Gminy Wołomin.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.

Zaliczkę należy wnieść najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023 r. (włącznie z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy), przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie nr rachunku 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Image things

Wołomin, mazowieckie

1 188 000 zł | Lokal Użytkowy | 359,00 m2

 • cena: 1 188 000 zł
 • 3 309 za m2
Image things

Wołomin, mazowieckie

271 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,72 m2 | 3 piętro

 • cena: 271 500 zł
 • 4 261 za m2