Marki, mazowieckie

136 400 zł | Dom | 70,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 136 400 zł
 • Miasto: Marki
 • Powierzchnia: 70,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 1 949 zł
 • Ulica: Krucza 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 13 000 zł
 • Numer oferty: 275659X645593381
 • Termin wpłaty wadium: 12-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości xx w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XIX GUP 1757/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Markach przy ulicy Kruczej 4, w powiecie wołomińskim o łącznej powierzchni działki 0,0797 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej o numerze XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 136.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto.Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 bądź przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUP 1757/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Romana Sobierskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Romana Sobierskiego w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 44 1090 1450 0000 0001 4942 8739 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUP 1757/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Image things

Marki, Struga

433 875 zł | Mieszkanie | 110,27 m2 | Parter

 • cena: 433 875 zł
 • 3 935 za m2