Piekary Śląskie, Śląskie

Mieszkanie | 246 225 zł | 4 pokoje | 79,80 m2 | 1 piętro

- 8 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach


Marcin Zdunek


Kancelaria Komornicza, Słoneczników 5, Tarnowskie Góry, 42-606 Tarnowskie Góry


tel. 322858622 / fax. 322858622


Sygnatura: KM 7132/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Słowików 32, 41-940 M. Piekary Śląskie, dla którego SĄD REJONOWY TARNOWSKIE GÓRY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00083297/2.


Suma oszacowania wynosi 328 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 63105013861000002225250857.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin ZdunekImage things

Piekary Śląskie , Śląskie

26 978 956 zł | 1,00 m2

  • cena: 26 978 956 zł
  • 26 978 956 za m2
Image things

Piekary Śląskie , Śląskie

90 000 zł | 2 pokoje | 33,50 m2 | Parter

  • cena: 90 000 zł
  • 2 687 za m2