Kraków, Prądnik Czerwony

89 000 zł | Dom | 2 pokoje | 41,80 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 89 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 41,80 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 2 129 zł
 • Ulica: Słoneckiego 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 8 900 zł
 • Numer oferty: 275496X645211635
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 część we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 98 usytuowany w budynku wielolokalowym nr 3 w Krakowie, przy ul. Słoneckiego, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z własnością którego to lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, wynoszący 8/1000 części.

Udziały wchodzą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 717/21/S

Cena wywoławcza: 89 000,00 zł.

Oferty w języku polskim należy składać do dnia 5 lipca 2023r. (liczy się data wpływu) poprzez przesłanie listem poleconym/przesyłką kurierską na adres Kancelaria Notarialna Magdaleny Pach ul. Urzędnicza nr 20/4,30-051 Kraków, z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ! Konkurs ofert w postępowaniu sygn. akt VIII GUp 717/21/S – syndyk Joanna Jutrzenka Trzebiatowska.

Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 8 900,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. o nr: 83109025900000000148651003. Wadium należy uiścić najpóźniej do dnia 3 lipca 2023 r. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium podlega zwrotowi.

Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą ofertę, zamyka konkurs bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź przeprowadza licytację, stosownie do pkt 2.8 Regulaminu.

szczegółowy regulamin konkursu dostępny pod adresem [email protected]

Image things

Kraków, Nowa Huta

501 000 zł | Mieszkanie | 70,67 m2

 • cena: 501 000 zł
 • 7 089 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

593 000 zł | Mieszkanie | 53,54 m2

 • cena: 593 000 zł
 • 11 076 za m2
Image things

Kraków, Stare Miasto

92 650 zł | Lokal Użytkowy | 22,30 m2

 • cena: 92 650 zł
 • 4 155 za m2