Stąporków, świętokrzyskie

31 718 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 31 718 zł
 • Miasto: Stąporków
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 31 718 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 275459X645124981
 • Termin wpłaty wadium: 15-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx
sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:
udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 85/3, 272/1, 1026 w obrębie Mokra, w gminie Stąporków, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim, niemającej urządzonej księgi wieczystej, za cenę najwyższą z zaoferowanych, nie niższą niż 31 717,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy), stanowiącą 75% wartości oszacowania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 15.06.2023 r. (data wpływu) na adres kancelarii syndyka: Syndyk Marta Tutaj, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „NIE OTWIERAĆ – Oferta, sygn. akt V GUp 404/20” a także wskazać dane oferenta.
Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka.
Dodatkowe informacji o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod
nr tel. 736 636 426

Image things

Stąporków, świętokrzyskie

23 000 zł | Działka | 0.0185 ha.

 • cena: 23 000 zł
Image things

Stąporków, świętokrzyskie

15 000 zł | Działka | 0.0125 ha.

 • cena: 15 000 zł