Myślenice, małopolskie

5 000 zł | Mieszkanie | 37,80 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 5 000 zł
 • Miasto: Myślenice
 • Powierzchnia: 37,80 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 132 zł
 • Ulica: Mickiewicza 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 500 zł
 • Numer oferty: 275403X644993829
 • Termin wpłaty wadium: 31-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ss osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, organizuje pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w spadku, w skład którego wchodzi w wysokości 1/20 części prawa własności w lokalu mieszkalnym nr 15 o powierzchni użytkowej 37,80 m.kw. objętym księgą wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X, położonym w Myślenicach przy ulicy Mickiewicza 14, o wartości określonej w zeznaniu podatkowym na 6.496,00 (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100) zł. Cena wywoławcza wyżej wskazanego udziału wynosi 5.000,00 zł. Niniejszy konkurs ofert odbywa się w trybie sprzedaży z wolnej ręki, o którym mowa w art. 311 ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk wskazuje, iż niniejsza sprzedaż ma charakter sprzedaży egzekucyjnej a zatem sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, o której mowa w art. 879 k.p.c.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. W przedmiotowym konkursie ofert nie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 157a pkt 1 i 2 p.u., a także sam upadły.

Oferta wraz z propozycją zakupu powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie oferenta. W przypadku os. fizycznej są to: imię, nazwisko oraz PESEL. W przypadku oferenta będącego przedsiębiorcą są to: aktualny wypis z KRS/CEIDG.

- w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy,

- wskazanie proponowanej ceny nabycia, jednak nie niższej niż 5.000 zł,

- oświadczenie oferenta w przedmiocie zobowiązania się do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz faktycznym, a także zgodę na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,

- dowód wpłaty wadium, wynoszącego 10% minimalnej ceny nabycia, tj. 500 zł. Numer rachunku bankowego to: 53 1140 2004 0000 3602 8231 3832. W tytule przelewu należy wpisać „oferta”. Brak jednego z w/w elementów oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Propozycję należy kierować na adres Lubicz 27/57, 31-503 Kraków. Termin na składanie ofert upływa w dniu 31 maja 2023 r. O zachowaniu terminu decydować będzie data jej wpływu do Kancelarii. Oferta składana w ten sposób, wraz z opisanymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka wraz z podaniem sygnatury postępowania VIII GUp 137/22/S. Ofertę można złożyć również mailowo, na adres [email protected]

Image things

Rzezawa, małopolskie

11 775 zł | Działka | 0.1825 ha.

 • cena: 11 775 zł
Image things

Kraków, małopolskie

92 850 zł | Działka | 0.1411 ha.

 • cena: 92 850 zł
Image things

Brzeszcze, małopolskie

174 388 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 174 388 zł
 • 3 603 za m2