Kluczbork, opolskie

142 261 zł | Mieszkanie | 72,94 m2

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 142 261 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 72,94 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 950 zł
 • Ulica: Byczyńska 122
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 226 zł
 • Numer oferty: 275381X644942305
 • Termin wpłaty wadium: 01-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A
Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,
NIP: 6110202860, Regon 230179216,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
560 467 130,62 PLN wniesiony w całości
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
na zbycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122
1. Przetarg odbędzie się w dniu 02.06.2023 r. o godz. 11:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1, pok. nr 308.
2. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 142 261,32 zł netto (zw. z VAT).
3. Oferowana cena netto nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
netto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2023 r., za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.
5. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, mBank nr 24 1140 1078
0000 4077 3300 2001, z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 02.06.2023 r. na zbycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 122”

Historyczne ceny

Image things

Kluczbork, opolskie

142 261 zł | Mieszkanie | 72,94 m2

 • cena: 142 261 zł
 • 1 950 za m2