Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rzeszów, podkarpackie

220 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,90 m2 | Parter

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 220 500 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 50,90 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 4 332 zł
 • Ulica: Witkacego 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 29 400 zł
 • Numer oferty: 275241X644614425
 • Termin wpłaty wadium: 20-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jurek Łach

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 24, Rzeszów, 35-060 Rzeszów

tel. 17 783 78 84 / fax. 17 852 99 28

Sygnatura: KM 121/22


                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jurek Łach na  podstawie  art. 952 i 953 k.p.c. w zw. z art. 9861 i art. 9864 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.06.2023 r. o godz. 11:00 na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w  trybie ustalonym w art. 9864 § 1 k.p.c.
                                                                                    P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Rzeszów, przy ul. Witkacego 3/34 oznaczonej jako lokal mieszkalny o pow. 50,90m2 (lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, posiada balkon)  stanowiącej własność dłużnika: xx posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszów nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz udziałem wynoszącym 5090/1566703 części w nieruchomości wspólnej którą stanowią grunt oraz części budynu i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o nr księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  294 000,00zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  220 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 29 400,00zł, na rachunek bankowy komornika nr 44 1020 4391 0000 6602 0004 6979 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Rzeszowie, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z art.    976   kpc, w   przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogły nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją tj. od 08.06.2023 r. do 22.06.2023 r.
Na podstawie art. 9864 § 5 k.p.c. protokół opisu i oszacowania nieruchomości udostępniony jest w systemie teleinformatycznym. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 29.06.2023 r. o godz. 11:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art. 954 kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji. 


Komornik Sądowy

Jurek Łach


Historyczne ceny

Image things

Rzeszów, podkarpackie

194 930 zł | Działka | 0.0805 ha.

 • cena: 194 930 zł
Image things

Rzeszów, Słocina

40 000 zł | Działka | 0.0379 ha.

 • cena: 40 000 zł
Image things

Rzeszów, podkarpackie

299 102 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,00 m2 | 9 piętro

 • cena: 299 102 zł
 • 5 643 za m2