Kolonia Bogoria, świętokrzyskie

208 448 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

Sławomir Krakowiak

Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13,  Staszów,   28-200 Staszów

tel. 15 864-23-50 / fax. 506-967-066

Sygnatura: KM 1156/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 14.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Kolonia Bogoria 68, 28-221 Bogoria, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , STASZÓW, 28-200 STASZÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość poł. Kolonia Bogoria, gm. Bogoria, składająca się z działki ewid. nr 143/2 o pow. 0,4900 ha zabudowana domem murowanym, wolnostojącym, w połowie podpiwniczonym, parterowym z mieszkalnym poddaszem. Na parterze znajdują się trzy pokoje, kuchnia, łazienka i wiatrołap, a na poddaszu dwa pokoje, łazienka i korytarz. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 116,60 m.kw.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.07.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 277 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 447,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 793,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Sławomir Krakowiak


Image things

Złotniki, świętokrzyskie

22 190 zł | Działka | 1.08 ha.

  • cena: 22 190 zł
Image things

Podgórze, świętokrzyskie

10 200 zł | Działka | 0.12 ha.

  • cena: 10 200 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

199 250 zł | Mieszkanie | 58,80 m2

  • cena: 199 250 zł
  • 3 389 za m2