Sędziszów, Świętokrzyskie

Dom | 100 073 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy ,Wojciechowice, 28-340 Sędziszów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00061975/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej(budynek mieszkalny , szopa drewniana , stodoła) położonej w miejscowości Wojciechowice , gm. Sędzizów , oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako działki gruntu nr: 38/2 , 78 , 106/2 i 118/2 obręb 31 Wojciechowice o łącznej powierzchni 1,3299 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00061975/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 133.430,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 100.073,00,-zł. , wartość rękojmi - 13.343,00,-zł. WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK - działka zabudowana nr 38/2 o powierzchni 0,8599 ha oszacowana jest na kwotę 121.249,00,-zł. cena wywołania wynosi - 90.937,00,-zł. , wartość rękojmi - 12.125,00,-zł. - działka numer 78 o powierzchni 0,2200 ha (grunty orne oraz rowy) oszacowana jest na kwotę 5.701,00,-zl. cena wywołania wynosi - 4.276.00,-zł. , wartość rękojmi - 571,00,-zł. - działka numer 106/2 o powierzchni 0,1500 ha(łąki trwałw) oszacowana jest na kwotę 3.888,00,-zł. cena wywołania wynosi - 2.916,00,-zł. , wartość rękojmi - 389,00,-zł. - działka numer 118/2 o powierzchni 0,1000 ha(łąki trwałe)oszacowana jest na kwotę 2.592,00,-zł. cena wywołania wynosi - 1.944,00,-zl. , wartość rękojmi - 260,00,-zł.

Suma oszacowania wynosi 133 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 072,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 343,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Tomasz Wojciechowski

Image things

Sędziszów , Świętokrzyskie

104 482 zł | 4 pokoje | 72,22 m2 | 1 piętro

  • cena: 104 482 zł
  • 1 447 za m2