Zabłudów, podlaskie

45 435 zł | Mieszkanie | 26,66 m2

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 45 435 zł
 • Miasto: Zabłudów
 • Powierzchnia: 26,66 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 1 704 zł
 • Ulica: Mickiewicza 8
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 6 815 zł
 • Numer oferty: 275072X644218627
 • Termin wpłaty wadium: 11-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że :  w dniu  12-06-2023 r. o godz.10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości postaci : 
- lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,66 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych) wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 27/234 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego pod adresem:16-060 Zabłudów, ul.Adama Mickiewicza 8/2, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW XXXX/XXXXXXXX/X.
  Suma oszacowania wynosi 68 152,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   45 434,67 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  6 815,20 zł. 
Rękojmię należy uiścić na konto  komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku  83 12405211 1111 0000 4922 9219  lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi  znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj.  09-06-2023 r.
 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 - Czytelnia Sądu Rejonowego w Białymstoku (I piętro), pod sygn. II Co 30/23 odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
  Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%  na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane  podatkiem od towarów i usług.  


                                                                                           Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ewa Dubaniewicz

Image things

Wierzchlesie, podlaskie

21 020 zł | Działka | 0.22 ha.

 • cena: 21 020 zł
Image things

Grajewo, podlaskie

307 500 zł | Działka | 0.1661 ha.

 • cena: 307 500 zł
Image things

Potoka, podlaskie

88 000 zł | Działka | 0.3222 ha.

 • cena: 88 000 zł