Radom, Śródmieście

Mieszkanie | 101 250 zł | 2 pokoje | 47,80 m2 | Parter

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Radomiu


Jarosław Kiełbasiński


Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1, Radom, 26-600 Radom


tel. 483625168 / fax.


Sygnatura: Km 1222/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2019 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Żeromskiego 118/3, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00137522/8.


Suma oszacowania wynosi 135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.



Komornik Sądowy


Jarosław Kiełbasiński



Image things

Radom , Dzierzków

1 003 800 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 003 800 zł
  • 1 003 800 za m2
Image things

Radom , Żakowice

326 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 326 250 zł
  • 326 250 za m2
Image things

Radom , Ustronie

136 000 zł | 3 pokoje | 52,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 136 000 zł
  • 2 615 za m2