Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Puławy, lubelskie

281 927 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,60 m2 | 3 piętro

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 281 927 zł
 • Miasto: Puławy
 • Powierzchnia: 62,60 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 4 504 zł
 • Ulica: Sieroszewskiego 54
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 37 590 zł
 • Numer oferty: 274786X643548815
 • Termin wpłaty wadium: 04-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Agnieszka Krawczyk-Soczyńska

Kancelaria Komornicza nr II w Puławach, Lubelska 2C/6, Puławy, 24-100 Puławy

tel. 81 477 57 97 / fax. 81 477 57 97 w. 21

Sygnatura: Km 1256/17 i inne

                                                                                  
                                                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Agnieszka Krawczyk-Soczyńska Kancelaria Komornicza nr II w Puławach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 986(4) § 4 kpc, że odbędzie się:


                                                                                        PIERWSZA LICYTACJA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 62,6000 mkw stanowiący odrębną nieruchomość położony przy ulicy Sieroszewskiego 54 w Puławach oraz udział związany z własnością lokalu wynoszący 6260/206050 części stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Przetarg odbędzie się w drodze elektronicznej na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/.
Przetarg rozpocznie się w dniu 06-07-2023 r. o godz. 11:00.
Przetarg zakończy się w dniu 13-07-2023 r. o godz. 11:00.


Suma oszacowania wynosi 375.902,00 zł.
Cena wywołania wynosi 281.926,50zł (3/4 sumy oszacowania).
Rękojmia wynosi 37.590,20 zł  (1/10 sumy oszacowania).


Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Przystępujący do przetargu (licytant) obowiązany jest złożyć rękojmię. Rękojmię w kwocie 37.590,20 zł należy złożyć na rachunek bankowy komornika 51 1020 3147 0000 8002 0119 1071  najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania w/w danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nie stosuje się przepisu art. 964 k.p.c.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8.00 - 16.00.
W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


                                                                                                                              Komornik Sądowy
                                                                                                                     Agnieszka Krawczyk-Soczyńska


Historyczne ceny

Image things

Kraśnik, lubelskie

99 150 zł | Mieszkanie | 35,17 m2 | 2 piętro

 • cena: 99 150 zł
 • 2 819 za m2
Image things

Świdnik, lubelskie

185 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 185 000 zł
Image things

Niedrzwica Duża, lubelskie

552 219 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 552 219 zł