Stargard, zachodniopomorskie

640 500 zł | Dom | 302,62 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 22 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, sala nr 222 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Okrzei 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Stargardzie, ul. Malczewskiego 10a, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność ccPrzedmiotem licytacji jest działka o nr ew. 125/16 o pow. 1 349 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym pow.użytkowej 302,62 m2. Suma oszacowania wynosi 854 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 640 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  85 400,00 zł.  


Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26 najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg lub na konto komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890 z ujawnieniem się rękojmi na rachunku bankowym najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 3029/21).


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem  podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. 
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Kościuszki 26. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy
 przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski


Image things

Stargard, zachodniopomorskie

93 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 93 000 zł
  • 93 000 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

141 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,26 m2 | 1 piętro

  • cena: 141 333 zł
  • 3 267 za m2