Stubienko, podkarpackie

210 000 zł | Dom | 123,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9,  Przemyśl,   37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Kmp 122/00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2023r. o godz. 11:00  
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się 
pierwsza licytacja 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 72 o pow. 0,2523 ha zabudowana 
położona Stubienko 15,  37-723 Stubno, 
dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X
Opis nieruchomości:
Działka nr 72 o pow. 0,2523 ha zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 123,70 m2. budynkiem gospodarczym, stajnia o pow. użytkowej 52,80 m2. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, sieć wodociągową i kanalizację sanitarną gminną, sieć gazową. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. 
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 21-06-2023r.  o godz. 11:00
Suma oszacowania wynosi 280 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    210 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00zł.  którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik


Image things

Kłyżów, podkarpackie

77 100 zł | Działka | 0.151 ha.

  • cena: 77 100 zł
Image things

Malawa, podkarpackie

174 000 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 174 000 zł
Image things

Łączki Brzeskie, podkarpackie

25 410 zł | Działka | 0.431 ha.

  • cena: 25 410 zł