Choszczno, zachodniopomorskie

140 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Choszczno
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 140 000 zł
 • Ulica: Poziomkowa 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 28 000 zł
 • Numer oferty: 274640X643206883
 • Termin wpłaty wadium: 09-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Choszczna OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiącą własność Gminy Choszczno stanowiąca
udział do wysokości 616/1000 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie
przy ul. Poziomkowej 4, w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki
101 o pow. 0,0844 ha. W ramach zabudowań nabywca korzystał będzie z części budynku mieszkalnego,
w którego skład wchodzą 3 lokale mieszkalne o przybliżonej pow. użytkowej wynoszącej 126,87 m2. Sąd
Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla ww. nieruchomości księgę wieczystą
nr XXXX/XXXXXXXX/X.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla
przedmiotowej nieruchomości określono kierunki zagospodarowania zgodnie z zapisem - MN1 - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna intensywna.
W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Br - RIVb o pow. 0,0410 ha
i Br-RV 0,0434 ha.
Forma zbycia (oddania nieruchomości): Zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.
Termin i miejsce przetargu: 13 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Choszcznie przy ul. Wolności 24 (pokój nr -3P).
I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 28 lutego 2023 r.
Cena wywoławcza: 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Cena zbycia
nie podlega opodatkowaniu podatkiem YAT. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,
że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych tj. 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).
Wadium: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) wniesione nie później niż
3 dni przed przetargiem tj. do dnia 9 czerwca 2023 r.
WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 28.000,00 zł,
w terminie do 9 czerwca 2023 r., na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie nr 40 8359
0005 0028 9098 2000 0003 prowadzony przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

245 000 zł | Działka | 0.1799 ha.

 • cena: 245 000 zł
Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

223 000 zł | Działka | 0.1672 ha.

 • cena: 223 000 zł
Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

78 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 78 750 zł
 • 2 688 za m2