Żarnowiec, śląskie

Dom | 69 825 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 4 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Żarnowcu przy ulicy Warszawskiej 20, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 478 o powierzchni 410m.kw. oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żarnowcu, składającej się z działek ewidencyjnych o numerze 2150, 2266, 2219 o powierzchni łacznej 6.990m.kw., dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Działka nr 478 położona przy ul. Warszawskiej 20 znajduje się w centralnej części miejscowości Żarnowiec od północnej strony Rynku (180 m). Ekspozycja nieruchomości korzystna. Nieruchomość od strony północno-zachodniej posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej.

Działki nr 2150, 2266 i 2219 znajdują się w południowej części miejscowości Żarnowiec w terenie typowo rolniczym. Usytuowane są po przeciwnych stronach drogi w bardzo bliskim sąsiedztwie; działki nr 2150 i 2266 naprzeciwko siebie przedzielone drogą. Ekspozycja nieruchomości korzystna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej: działka nr 2219 i 2150 od strony południowej, działka nr 2266 od strony północnej.

Suma oszacowania wynosi 93 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 825,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 4702/18, I Co 761/18".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Image things

Radzionków, śląskie

275 250 zł | Dom | 136,00 m2

  • cena: 275 250 zł
  • 2 024 za m2
Image things

Ruda Śląska, śląskie

50 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,37 m2 | 1 piętro

  • cena: 50 000 zł
  • 1 303 za m2
Image things

Gliwice, śląskie

117 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,85 m2 | 4 piętro

  • cena: 117 000 zł
  • 3 091 za m2