Żołynia, podkarpackie

35 416 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-08-2023 o godz. 13:00 w sali nr 203 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Żołynia, oznaczonej jako działka nr ewid. 6092/4 stanowiącej własność dłużnika xx Dla nieruchomości księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 53 124,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 35 416,33 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Kmp 53/19).
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Image things

Żołynia, podkarpackie

47 484 zł | Działka | 0.31 ha.

  • cena: 47 484 zł