Pińczów, świętokrzyskie

68 173 zł | Mieszkanie | 50,28 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie

Michał Liberek

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 14,  Pińczów,   28-400 Pińczów

tel. 798136816 / fax. 

Sygnatura: KM 4/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Pińczowie Michał Liberek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-06-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Pińczowie z siedzibą przy 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest xx   położonej przy  Sikorkiego 10/28, 28-400 Pińczów , dla której  SĄD REJONOWY PIŃCZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. 3 Maja 12a, Pińczów, 28-400 Pińczów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział dłużnika w wysokości 1/2 w nieruchomości / spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - lokal mieszkalny o pow. 50,2800 M2 , położonej pod adresem: 28-400 PIŃCZÓW, ul. Sikorskiego 10/28, dla której SĄD REJONOWY PIŃCZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 90 897,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 172,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 089,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 02105014161000009032172521.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 12a, Pińczów, 28-400  Pińczów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał LiberekImage things

Kielce, świętokrzyskie

400 000 zł | Mieszkanie | 76,58 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 5 223 za m2
Image things

Wygoda, świętokrzyskie

2 468 zł | Działka | 0.1443 ha.

  • cena: 2 468 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

36 503 zł | Garaż | 16,84 m2

  • cena: 36 503 zł
  • 2 168 za m2