Rzeszów, podkarpackie

275 738 zł | Dom | 129,02 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 275 738 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 129,02 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 2 137 zł
 • Ulica: Beskidzka 120
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 36 765 zł
 • Numer oferty: 272862X639042807
 • Termin wpłaty wadium: 27-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 40A,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 177157772 / fax. 

Sygnatura: Km 1651/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 14:00 w dniu 29.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Beskidzka 120, 35-083 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki numer 571 o powierzchni 0,2550 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym nr 120, położonej w Rzeszowie przy ulicy Beskidzkiej, obręb 223 Zwięczyca II, w gminie Rzeszów Miasto, w powiecie M. Rzeszów, w województwie podkarpackim. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ulicy Beskidzkiej (osiedle Zwięczyca) na terenie obrębu 223 Zwięczyca II, w odległości około 6 km od ścisłego centrum miasta. Jest to pośrednia strefa Rzeszowa obejmująca obszar wyznaczony od wschodu rzeką Wisłok, od północy ulicą Wetlińską, od strony południowo-zachodniej granicami administracyjnymi miasta z gminą Boguchwała. Szacowana nieruchomość jest położona w pierwszej linii zabudowy przy ulicy Beskidzkiej (droga lokalna) o nawierzchni bitumicznej, z której zaprojektowany jest wjazd na nieruchomość. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie dosyć płaskim. Działka uzbrojona w sieci: elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej, woda ze studni głębinowej (nie podłączona do sieci miejskiej) z wykonanymi przyłączami do budynku. Na dachu zamontowane panele słoneczne. Przez działkę przebiega również napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, w znaczący sposób ograniczając możliwość zagospodarowania działki. Teren nieruchomości jest zagospodarowany – urządzono drogę wewnętrzną gruntową częściowo utwardzoną. Obszar działki nr 571 ogrodzony trwałym ogrodzeniem z siatki, na podmurówce, z bramą od strony północnej. Działka w części północnej porośnięta drzewami (głównie brzozą). Teren przed budynkiem mieszkalnym stanowi trawnik z urządzoną zielenią - ozdobnymi nasadzeniami, krzewami i drzewami oraz oczkiem wodnym. W części wschodniej posadowiony stelaż pod tunel (bez przy krycia). Wjazd do garażu i teren przy wejściu do budynku utwardzony kostką brukową. Teren za budynkiem mieszkalnym stanowi trawnik, częściowo utwardzony żwirem, z chodnikiem z kostki brukowej do budynków garażowych. W południowej części działki posadowione są dwa nieewidencjonowane budynki garażowe o konstrukcji stalowej, pokryte blachą trapezową, niezwiązane trwale z gruntem. Budynek mieszkalny jednorodzinny murowany w zabudowie wolnostojącej, piętrowy (z poddaszem użytkowym), podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 95 m2 (zgodnie z kartoteką budynku). Z pomiaru po mieszczeń, do których był dostęp podczas oględzin powierzchnia użytkowa wynosi 129,02 m2. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym z lukarnami, pokryty blachą trapezową. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków budowę zakończono w 1999 roku i budynek został w całości oddany do użytkowania. Budynek ocieplony, z wykonaną elewacją. Na parter budynku prowadzą dwa oddzielne wejścia ze schodami zewnętrznymi – główne wejście od strony południowej, dodatkowe wejście od strony północnej
przez taras.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  06.07.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 367 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 737,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 765,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Pouczenie:

Obowiązkowym elementem umożliwiającym  uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołaczenie do licytacji!

Wniosek założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https://e-licytacje.komornik.pl/. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 zwolnienie od złożenia rękojmi lub obniżenie jej wysokości nie stosuje się. 

 Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437


Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem.
W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. 
Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione, o ile posiadają w tym systemie konto  (art. 9868  k.p.c.).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  (art. 976 k.p.c.).
W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  (przepisu art. 980 nie stosuje się).
Dokonanie postąpienia wymaga:  1)  uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;  2)  utworzenia oświadczenia o postąpieniu;  3)  zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych  (art. 978 § 2 k.p.c.).  Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy.
W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję  (art. 981 k.p.c.)  i niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863  §3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa (art. 9867  § 5 k.p.c.). Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji. Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.
Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. Przepis art. 988 § 2 k.p.c. stosuje się.
Postanowienie co do przybicia doręcza się licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Wysłuchania licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, oraz uczestników przetargu dokonuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wydania postanowienia co do przybicia.
Zgodnie z art. 967 k.p.c. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie  (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te stwierdza Sąd postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Z rękojmi utraconej przez nabywcę pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa  (art. 969 k.p.c.). Zgodnie z art. 971 k.p.c. nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia  (art. 998 k.p.c.).
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu  (art. 999 k.p.c.).


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w tut. sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego).
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.  Skargę wnosi się do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.  Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika i wnosi się ją w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Należy zawiadomić Komornika Sądowego - w terminie 7 dni o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia  (art.136 § 1 kpc, art 136 § 2 kpc).
Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin


Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

28 000 zł | Garaż | 27,00 m2

 • cena: 28 000 zł
 • 1 037 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

377 100 zł | Działka | 0.1245 ha.

 • cena: 377 100 zł