Podmąchocice, świętokrzyskie

432 956 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Adam Łozowski

Kancelaria Komornicza, Warszawska 30, Kielce, 25-312 Kielce

tel. 413415227 / fax. 413415228

Sygnatura: KM 940/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy /24A,Podmąchocice, 26-008 Masłów, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 577 274,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 432 955,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 727,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział Centralny 66 1090 2590 0000 0001 4165 4990.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Adam Łozowski


Image things

Jędrzejów, świętokrzyskie

141 000 zł | Mieszkanie | 26,60 m2

  • cena: 141 000 zł
  • 5 301 za m2
Image things

Szczypiec, świętokrzyskie

7 489 zł | Działka | 0.43 ha.

  • cena: 7 489 zł
Image things

Strzeszkowice, świętokrzyskie

28 000 zł | Działka | 0.6991 ha.

  • cena: 28 000 zł