Supraśl, podlaskie

242 952 zł | Dom | 293,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 242 952 zł
 • Miasto: Supraśl
 • Powierzchnia: 293,70 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 827 zł
 • Ulica: Nowy Swiat 101a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 32 394 zł
 • Numer oferty: 272851X639017045
 • Termin wpłaty wadium: 15-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW  XXXX/XXXXXXXX/X 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Monika Zdrodowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-06-2023r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV,     odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 1467/2 o pow. 1073 m2 zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 293,70 m2, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, na wysokim fundamencie betonowym ( dojazd do nieruchomości ustanowioną nieodpłatnie służebnością dojścia i przejazdu wzdłuż działki 1467/1.)

należącej do dłużnika: ss położonej: 16-030 Supraśl, ul.Nowy Świat 101 a,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 323 936,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    242 952,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 393,60 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 15-06-2023 lub na poniższe konto Komornika do dnia 15-06-2023
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 18.11.2021 r. nie będą uwzględniane.
   
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 97/23) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
 
Komornik Sądowy  
            Monika Zdrodowska

Image things

Supraśl, podlaskie

458 000 zł | Działka | 0.1526 ha.

 • cena: 458 000 zł
Image things

Supraśl, podlaskie

500 000 zł | Działka | 0.4108 ha.

 • cena: 500 000 zł
Image things

Supraśl, podlaskie

350 000 zł | Działka | 0.1167 ha.

 • cena: 350 000 zł