Ruda Śląska, Śląskie

Obiekt | 327 525 zł | 347,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śl. - Michał Stankiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-06-2019r. o godz 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Bukowej 5A sala nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, działka nr 1114/85 położonej w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej, dla którego Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GL1S/00011725/6. Działka nr 1114/85 posiada powierzchnię 1139m2, jest zabudowana budynkiem handlowo-usługowym z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni zabudowy 347 m2, pozostałe budynki, które są ujwanione w rejestrze budynków ( 7.1114/8.1 oraz 7.1114/85.3) nie istnieją. Budynek usługowy z częścią socjalno-biurową jednokondygnacyjny. Na parterze budynku biura, z częścią socjalną oraz pomieszczenia chłodni i rozbioru drobiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 436 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 327 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedząjcym przetarg, to jest 43 670,00 zl.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rekojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział Chorzów06 1050 1243 1000 0023 0590 4803.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dlużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonal warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie bedą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnosci na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomosci lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebnosci i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie bedą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnosci.

Image things

Ruda Śląska , Śląskie

117 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 117 000 zł
  • 117 000 za m2
Image things

Ruda Śląska , Ruda

510 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 510 000 zł
  • 510 000 za m2
Image things

Ruda Śląska , Śląskie

95 550 zł | 2 pokoje | 60,98 m2 | 1 piętro

  • cena: 95 550 zł
  • 1 567 za m2