Boguszyce, Dolnośląskie

Obiekt | 27 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 53/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13986.


Syndyk masy upadłości , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o przetargu na sprzedaż:
- nieruchomości w postaci działki zabudowanej nr 179/3 o powierzchni 0,0718 ha, położonej: Boguszyce 2B, gmina Dębnica Kaszubska, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1S/00057734/7.
Wartość nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na dzień 17.12.2018 r. w postępowaniu upadłościowym przez rzeczoznawcę majątkowego, oszacowana została na kwotę 27.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100 zł). Cena wywoławcza objętej przetargiem nieruchomości równa jest 100% wartości oszacowania i wynosi 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100 zł).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 1315, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B.65.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy masy upadłości w mBank S.A. o numerze 82 1140 1153 0000 4640 5200 1019.
Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości dostępne są w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, na piętrze IV, w godzinach i dniach urzędowania Sądu, jak również w siedzibie syndyka przy ul. Tuchomskiej 113A w Baninie, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1700.
Możliwość obejrzenia nieruchomości i ruchomości, szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 601 627 391, e-mail: [email protected]).

Image things

Lubin , Dolnośląskie

90 075 zł | 2 pokoje | 33,11 m2 | 4 piętro

  • cena: 90 075 zł
  • 2 720 za m2
Image things

Wrocław , Dolnośląskie

1 700 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 700 000 zł
  • 1 700 000 za m2
Image things

Kłodzko , Dolnośląskie

460 000 zł | 205,20 m2

  • cena: 460 000 zł
  • 2 242 za m2