Solec Zdrój, Świętokrzyskie

Obiekt | 1 522 676 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Targowa 2, 28-131 Solec Zdrój , dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00059982/2.
Opis nieruchomości:
działka 102/4 o pow. 246m 2 - działka zabudowana budynkiem pensjonatu 4-ro kondygnacyjnego z wejściem na poziomie przyziemia wolnostojącego. Pensjonat posiada 25 miejsc noclegowych z pokojami 1 i 2 - osobowymi z łazienkami przystosowanymi do przyjmowania osób niepełnosprawnych, restaurację na 50 miejsc, pomieszczenie na gabinet lekarski, zabiegi rehabilitacyjne, zaplecze kuchenne, administracyjno -socjalne Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 2 030 235,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 522 676,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 203 023,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
14.03.2019 - 15.05.2019 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Sławomir Majcher

Image things

Bejsce , Świętokrzyskie

241 005 zł | 1,00 m2

  • cena: 241 005 zł
  • 241 005 za m2
Image things

Jędrzejow , Świętokrzyskie

151 970 zł | 1,00 m2

  • cena: 151 970 zł
  • 151 970 za m2
Image things

Zborówek , Świętokrzyskie

685 215 zł | 1 076,90 m2

  • cena: 685 215 zł
  • 636 za m2