Tuczępy, Świętokrzyskie

Dom | 152 100 zł | 94,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy ,Niziny, 28-142 Tuczępy, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00050799/9.
Opis nieruchomości:
działka nr 499 o pow. 0,1100ha działka stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 94m2 oraz budynkami gospodarczymi. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną ,gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Teren działki o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie. Rok budowy 1975. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 202 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
14.03.2019 - 14.05.2019 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

87 750 zł | 41,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 87 750 zł
  • 2 140 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

250 000 zł | 3 pokoje | 65,18 m2 | Parter

  • cena: 250 000 zł
  • 3 836 za m2
  • cena: 650 000 zł
  • 650 000 za m2