Kraków, Prądnik Biały

Dom | 853 950 zł | 212,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na podstawie art.953 kpc. w zw.art.955 kpc., że w dniu 30 kwietnia 2019 r., o godz.13.30, s.nr C-108, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, ul.N.M.Panny 41 (działka nr 249, o pow.0,1068ha, powstała w wyniku podziału nieruchomosci dokonanego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, sygn.akt I Ns 2344/14/N, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym o łącznej pow.użytkowej 212,69 m2, w ocenie biegłego w dobrej aranżacji i nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych), stanowiącej własność dłużnika:

która nie posiada założonej księgi wieczystej. Nieruchomość dłużnika powstała w wyniku podziału nieruchomości (działek 223/2, 223/3 i 236/3) dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00091968/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 1.138.600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę 853.950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyc rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 113.860,00 zł w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16 kwietnia 2019 r., w godz.14.30-14.45. Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własnośc na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA - począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej

Huty w Krakowie Marian Baradziej

Image things

Kraków , Dębniki

314 785 zł | Kawalerka | 54,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 314 785 zł
  • 5 755 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

258 342 zł | 3 pokoje | 61,51 m2 | 2 piętro

  • cena: 258 342 zł
  • 4 200 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

261 967 zł | 2 pokoje | 77,70 m2

  • cena: 261 967 zł
  • 3 372 za m2