Kowale Oleckie, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 4 350 zł | 26,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:, położonej przy u. Kolejowa 2,Kowale Oleckie, dz. nr 308/10, 19-420 gmina Kowale Oleckie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00005009/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki nr 308/10 o powierzchni 314 m2, zabudowana budynkiem gospodarczym, parterowym z poddaszem, murowanym, w części konstrukcja drewniana, pokryty dachówką ceramiczną. Budynek składa się z dwóch brył - pierwsza o powierzchni zabudowy 26m2, druga z płaskim dachem o powierzchni 15m2. Przy północnej granicy działki znajduje się ciek wodny.

Suma oszacowania wynosi 5 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Ełku 90 10203541 0000 5902 0264 2825.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
11.04.2019 - 25.04.2019 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 52 667 zł
  • 650 za m2
Image things

Kowale Oleckie , Warmińsko-Mazurskie

82 500 zł | 4 pokoje | 75,42 m2 | Parter

  • cena: 82 500 zł
  • 1 094 za m2