Goleniów, Zachodniopomorskie

Dom | 251 333 zł | 128,42 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Łaniewo 20 a gm. Goleniów, 72-100 Goleniów, dla której SĄD REJONOWY GOLENIÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00042550/5.
Opis nieruchomości:
działka gruntowa nr 69/27 o powierzchni 1250 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 128,42 m2 z poddaszem nieużytkowym oraz z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 17,76 m2. Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej: instalacja kanalizacyjna (szczelny zbiornik bezodpływowy), instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa (ze studni głębinowej).Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem nieruchomości - budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 377 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 251 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Norbert Korzeniewski

Image things

Myślibórz , Zachodniopomorskie

130 000 zł | 86,32 m2

  • cena: 130 000 zł
  • 1 506 za m2
Image things

Tuczno , Zachodniopomorskie

370 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 370 000 zł
  • 370 000 za m2
Image things

Maszewo , Zachodniopomorskie

19 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 19 000 zł
  • 19 000 za m2