Nasielsk, Mazowieckie

Obiekt | 777 375 zł | 252,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Patryk Śmiarowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, pokój sala nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Piłsudskiego , 05-190 Nasielsk, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U//00042931/7.
Opis nieruchomości:
Działka o nr ewidencyjnym 1701/3, obręb 0001 Miasto Nasielsk. Działka Gruntu o powierzchni 0,4000 ha w kształcie zbliżonym do trapezu. Jest zabudowana budynkiem biurowo - garażowym i budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym otwartym. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł stalowych z betonowym cokołem. Teren działki przed budynkiem biurowym jest utwardzony kostka brukową na obszarze około 800 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej i gazowe oraz własne ujęcie wody i własną oczyszczalnię przydomową. Budynek biurowo- garażowy, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony wybudowany w latach 2008-2009 r. w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia użytkowa tego budynku 300 m2 w tym 92 m2 zajmują garaże. Stan techniczny budynku bardzo dobry, standard wykończenia części biurowej określa się jako bardzo dobry. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, w stanie surowym otwartym wybudowany w latach 2010-2011 r.. Powierzchnia zabudowy wynosi 219,75 m2, powierzchnia użytkowa 252,67 m2. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Zaawansowanie budowy określa się na 30 %.

Suma oszacowania wynosi 1 036 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 777 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 103 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Patryk Śmiarowski

Image things

Nasielsk , Mazowieckie

170 900 zł | 135,54 m2

  • cena: 170 900 zł
  • 1 261 za m2