Nysa, Opolskie

Obiekt | 983 610 zł | 208,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Anna Maciuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 207, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy PODOLSKA 20, 48-300 NYSA, dla której Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00041693/7.
Opis nieruchomości:
wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej działki nr 18/18 i 18/33 AM 41, stanowiące tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane o łącznym obszarze 0,1490ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r., w ramach której zlokalizowane są następujące obiekty stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: - budynek administracyjno-biurowy z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 208,00m2, - budynek szwalni o pow. użytkowej 526,53m2,- budynek kotłowni o pow. użytkowej 21,62m2, - przybudówka o pow. użytkowej 45,88m2

Suma oszacowania wynosi 1 311 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 983 610,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 148,00 zł.

Rękojmia powinna byc wpłacona na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na nr rachunku bankowego ING Bank Śląski 63 1050 1504 1000 0023 2590 1896 jednakże w taki sposób aby uznanie rachunku bankowego ww. kwotą nastąpiło na jeden dzień przed licytacja.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komorniczej akta postępowania egzekucyjnego w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00 oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie.
Komornik Sądowy

Anna Maciuszek

Image things

Nysa , Opolskie

191 625 zł | 3 pokoje | 120,27 m2 | 4 piętro

  • cena: 191 625 zł
  • 1 593 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

345 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 345 375 zł
  • 345 375 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

118 200 zł | 2 pokoje | 53,11 m2 | Parter

  • cena: 118 200 zł
  • 2 226 za m2