Śliwice, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 1 379 200 zł | 789,52 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy Czerska 9, 89-530 Śliwice, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1T/00020728/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z dwóch działek: nr 119/20 i nr 119/21 o łącznej pow. 2,8227 ha. Na nieruchomości znajdują się: budynek użytkowy- biurowy z funkcją socjalną z łącznikiem, budynek użytkowy- produkcyjny - tapicernia, budynek użytkowy- produkcyjny - ślusarnia, budynek użytkowy- magazynowy, budynek użytkowy- produkcyjny - szwalnia, budynek użytkowy- produkcyjny - hala krzeseł, budynek użytkowy- produkcyjny - hala stelaży, budynek użytkowy- produkcyjny - hala stołów, budynek użytkowy, budynek użytkowy- portiernia. Ponadto na nieruchomości w części pólnocno -zachodniej wiata o pow. 63,00 m2 , w części południowo- zachodniej wiara zamknięta o pow. 789,52 m2 o konstrukcji drewanianej , w której zainstalowano wielopiły, w części zachodniej wiata o pow. 166,20 m2 .Ponadto w części południowo- zachodniej zbiornik przeciwpożarowy. Na nieruchomości rozpoczęta budowa budynku użytkowego - części gospodarczej budynku szwalni. Na nieruchomości znajdują się przyłącza sieci energetycznej / na działce transformator na słupkach żelbetonowych oraz naziemny/, wodociągowej kanalizacyjnej i teletechnicznej. Ponadto sieć ciepłownicza połączona z kotłownią zakładową.

Suma oszacowania wynosi 2 068 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 379 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 206 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Małgorzata Wolny

Image things

Toruń , Stare Miasto

105 000 zł | 28,59 m2

  • cena: 105 000 zł
  • 3 673 za m2
Image things

Toruń , Chełmińskie Przedmieście

108 750 zł | 2 pokoje | 34,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 108 750 zł
  • 3 134 za m2
Image things

Unisław , Kujawsko-Pomorskie

93 662 zł | 97,55 m2

  • cena: 93 662 zł
  • 960 za m2