Wałbrzych, Rusinowa

Dom | 168 067 zł | 178,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kamieniecka 20, 58-300 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00010104/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej – działka nr 146/2 oraz położony na działce budynek mieszkalno-gospodarczy przy ulicy Kamienieckiej 20 w Wałbrzychu. Budynek wykonany przed 1945r. w zabudowie luźnej składający się z dwóch części /dawna część mieszkalna i przyległa do niej część gospodarcza/. Budynek mieszkalno-użytkowy, jedno kondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym o stromym dwuspadowym dachu krytym dachówką. Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny ze strychem. Budynek gospodarczy został adaptowany na funkcję gospodarczą i mieszkalną. Na parterze budynku pomieszczenia gospodarcze , a na piętrze pomieszczenia mieszkalne. Obydwie części budowli mają różną wysokość. Po stronie południowej do budynku gospodarczego przylegają ruiny starego budynku gospodarczego. Powierzchnia działki wynosi 0,1948 ha. Powierzchnia całkowita ( obszar nieruchomości) budynku mieszkalno-gospodarczego Pc= 178,00 m2, w tym parter – 86,07 m2i piętro – 91,93.m2. Wielkości nieruchomości według istniejących funkcji: a/ funkcja mieszkalna Pu – 89,73 m2, b/ funkcja biurowa – 24,20 m2, c/ pomieszczenia pomocnicze i wspólne – 64,07 m2. Uwaga. Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym skieronane przeciwko prawu własności. Przedmiotem wykonania działka nr 146/1 (w dziale I księgi wieczystej widnieje zapis, że nieruchomość posiada dwie działki 146/1 i 146/2. W rzeczywistości działka 146/1 przeznaczona została na poszerzenie drogi, właścicielka otrzymała odszkodowanie). Właścicielka nieruchomości ma zawartą umowę najmu lokalu użytkowego na parterze budynku oraz dzierżawę całej działki nr 146 z firmą Takspol sp. z.o.o. w Wałbrzychu. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Suma oszacowania wynosi 252 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O.w Wałbrzychu 56 10902271 0000 0005 8400 0768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Nowakowska

Image things

Wałbrzych , Sobięcin

10 533 zł | 17,36 m2

  • cena: 10 533 zł
  • 607 za m2
Image things

Wałbrzych , Nowe Miasto

288 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 288 000 zł
  • 288 000 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

194 000 zł | 1 149,00 m2

  • cena: 194 000 zł
  • 169 za m2