Nadarzyn, Mazowieckie

Obiekt | 3 794 025 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę pod adresem ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej pod adresem: 05-830 Nadarzyn, przy ul. Głównej, Rusiec, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00106141/0, będącej własnością dłużnika:


Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych od numeru 390/6 do nr 390/52 o łącznej powierzchni 112 157 m2 (11,2157 ha) , z czego :


-działka ewidencyjna nr 390/6 o pow. 52 187 m2 (5,2187 ha) o wartości 82 500,00 zł zajęta pod staw hodowlany w MPZP oznaczona symbolem W i IR - sprzedaż zwolniona z podatku Vat,


- działka ewidencyjna nr 390/8 o pow. 1 191 m2 (0,1191 ha) zabudowana budynkami produkcji rolnej i gospodarczymi o wartości 109 798,29 zł w MPZP oznaczona symbolem M/MR - sprzedaż zwolniona z podatku Vat,


- działka ewidencyjna nr 390/7 oraz działki od nr 390/9 do nr 390/52 o pow. 58 779 m2 (5,8779 ha) o wartości 4 866 401,71 zł przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w MPZP oznaczone symbolem M lub M/MR - sprzedaż objęta podatkiem Vat w wysokości 23% (kwota podatku 909 977,56 zł).


Suma oszacowania wynosi 5 058 700,00 zł brutto , zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3 794 025,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 505 870,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 96 10501012 1000 0023 4702 0188


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Image things

Bruliny , Mazowieckie

58 933 zł | 1,00 m2

  • cena: 58 933 zł
  • 58 933 za m2
Image things

Radom , Śródmieście

82 650 zł | 2 pokoje | 52,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 82 650 zł
  • 1 589 za m2
Image things

Mogielnica , Mazowieckie

352 500 zł | 532,88 m2

  • cena: 352 500 zł
  • 661 za m2