Jeżowe, Podkarpackie

Obiekt | 105 083 zł | 55,77 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jan Zybura na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nisku, ul. 3 Maja 32, w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym o powierzchni użytkowej 55,77 m2, składającej się z działki o nr ew. 4473/2 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele rolne, składającej się z działki o nr ew. 790 o łącznej powierzchni 1,5419 ha, położonej: 37-430 Jeżowe 58, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TB1N/00079159/9, stanowiącej własność dłużnika

Suma oszacowania wynosi 140 111,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

105 083,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 011,10 zł.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 88 1600 1462 1836 0395 2000 0001
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie w kancelarii komornika w Nisku, Pl. Wolności 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Trzcinica , Podkarpackie

664 500 zł | 556,42 m2

  • cena: 664 500 zł
  • 1 194 za m2
Image things

Lubatowa , Podkarpackie

158 133 zł | 161,70 m2

  • cena: 158 133 zł
  • 978 za m2
Image things

Czermin , Podkarpackie

257 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 257 333 zł
  • 257 333 za m2