Tarnobrzeg, Podkarpackie

Mieszkanie | 32 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Roman Żak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27 , 39-400 Tarnobrzeg, pokój 116, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy ul. Wianek 8/1, 39-400 Tarnobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy W Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Tarnobrzeg 69 1240 2744 1111 0000 4004 4914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27 , 39-400 Tarnobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

95 670 zł | 3 pokoje | 61,39 m2 | 4 piętro

  • cena: 95 670 zł
  • 1 558 za m2
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

111 494 zł | 2 pokoje | 52,40 m2

  • cena: 111 494 zł
  • 2 128 za m2
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

48 000 zł | Kawalerka | 29,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 48 000 zł
  • 1 638 za m2