Czechowice-Dziedzice, Śląskie

Mieszkanie | 54 300 zł | Kawalerka | 28,00 m2 | Parter

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Psczyna, pokój 242, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Sobieskiego 25/2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00084126/8.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,00 m2 składający się z pokoju, przedpokoju, łazienki, kuchni, znajdujący się na I kondygnacji (parterze), V-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, podpiwniczonego.

Suma oszacowania wynosi 72 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 44 1600 1462 1837 5138 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w porozumieniu z Komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Zawada

Image things

Czechowice-Dziedzice , Śląskie

25 079 zł | Kawalerka | 56,28 m2 | Parter

  • cena: 25 079 zł
  • 446 za m2
Image things

Czechowice-Dziedzice , Śląskie

120 000 zł | 45,30 m2

  • cena: 120 000 zł
  • 2 649 za m2
Image things

Czechowice-Dziedzice , Śląskie

118 000 zł | 44,30 m2

  • cena: 118 000 zł
  • 2 664 za m2