Pabianice, Łódzkie

Mieszkanie | 63 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105, 95-200 Pabianice, pokój w.cywilny, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Trębackiej 9 m 18 ,Pabianicach, 95-200 Pabianice, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze - brak.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 18 (ograniczone prawo rzeczowe w sensie art. 244 k.c), położonego w budynku przy ul. Trębackiej 9 w Pabianicach. Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta. Ze szczegółami w/w lokalu osoby zainteresowane wzięciem udziału w licytacji mogą się zapoznać na stronie www.komornikpabianice.pl ( zakładka LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI).

Suma oszacowania wynosi 85 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Gabriel Pietrasik

Image things

Pabianice , Łódzkie

1 627 500 zł | 2 124,23 m2

  • cena: 1 627 500 zł
  • 766 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

112 000 zł | 122,54 m2

  • cena: 112 000 zł
  • 914 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

3 200 000 zł | 4 451,32 m2

  • cena: 3 200 000 zł
  • 719 za m2