Ryszkowa Wola, Podkarpackie

Obiekt | 1 799 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości w upadłości likwidacyjnej w Jarosławiu ogłasza piąty pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż całości lub poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego w skład, którego wchodzą w szczególności:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami użytkowymi, położona w Ryszkowej Woli, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, oznaczona jako działki nr 598/5,598/6,598/9,598/10 i 600/2 obręb Ryszkowa Wola. Nieruchomość objęta jest Księgami Wieczystymi PR1J/00074344/6 oraz PR1J/00063774/9 prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. (cena wywoławcza: 691.000,00 zł). Nieruchomość ta stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i może zostać nabyta wyłącznie razem z ruchomościami wymienionymi w pkt. 4
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Cetuli, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, oznaczona jako działki nr 521 i 522 obręb Cetula. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą PR1J/00040563/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. (cena wywoławcza: 26.000,00 zł)
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gniewczynie Łańcuckiej, gmina Tryńcza, powiat przeworski, oznaczona jako działki nr 3599/18 i 4176/1. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą PR2R/00007387/3 prowadzoną przez V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sieniawie Sądu Rejonowego w Przeworsku. (cena wywoławcza: 150.000,00 zł)
4. Ruchomości: środki transportu, maszyny i urządzenia (cena wywoławcza: 932.000,00 zł), których wykaz, po wcześniejszym uzgodnieniu tel., dostępny jest w biurze syndyka.
Cena wywoławcza na zakup całości przedsiębiorstwa : 1.799.000,00 zł (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Pierwszeństwo w nabyciu mają oferty na całość przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części.
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza.
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg JPRDM" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie do dnia 02.04.2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Przemyślu, Wydział V Gospodarczy, ul. Dworskiego 6, 37-700 Przemyśl, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 10/16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto Upadłego w banku PEKAO S.A. numer: 51 1240 2568 1111 0010 7020 8857. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 10/16.
Posiedzenie Sądu w przedmiocie otwarcia i wyboru ofert odbędzie się w dniu 04.04.2019 r. godz. 1430 s. 104a budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu, ulica Dworskiego 6.
Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje tel.: 502357607; e-mail: [email protected]

Image things

Stalowa Wola , Podkarpackie

334 725 zł | 1,00 m2

  • cena: 334 725 zł
  • 334 725 za m2
  • cena: 160 500 zł
  • 718 za m2
Image things

Tryńcza , Podkarpackie

396 675 zł | 1,00 m2

  • cena: 396 675 zł
  • 396 675 za m2