Konin, Wielkopolskie

Obiekt | 355 600 zł | 648,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 355 600 zł
 • Miasto: Konin
 • Powierzchnia: 648,20 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 549 zł
 • Ulica: Plac Górnika 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 71 120 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26826X62826495
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-05 - Co to znaczy?

Opis

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm. ).

Prezydent Miasta Konina
ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Koninie przy placu Górnika 4
w obrębie Czarków.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym
( była kotłownia miejska ) przy placu Górnika 4, stanowiącą własność Miasta Konina, położona w Koninie, obręb Czarków, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 222/75 o powierzchni 0.0964 ha, księga wieczysta KN1N/00042189/8. Budynek o pow. użytkowej 648,20 m2. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Budynek stanowi całość konstrukcyjną z budynkiem posadowionym na działce 222/39.
2. Nieruchomość obciążona jest trzema umowami najmu tj. jedna umowa zawarta na czas nieoznaczony, dwie umowy zawarte na czas oznaczony oraz jedna umowa użyczenia zawarta na czas oznaczony z osobami trzecimi.
Nabywca nieruchomości wchodzi w prawa i obowiązki istniejących umów
w formie umowy cesji.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina UN - tereny usług nieuciążliwych i KS - tereny parkingów samochodowych.
4. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewniony będzie poprzez obciążenie służebnością gruntową przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Konina oznaczonej jako działka nr 222/73 obręb Czarków na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 222/75 w obrębie Czarków.
5. Nabywca działki nr 222/75 w obrębie Czarków zobowiązany będzie do obciążenia nieruchomości prawem służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdeczesnego właściciela działek o numerach 222/40, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14, 222/15, 222/16, 222/17, 222/18, 222/19, 222/20, 222/21, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 222/26, 222/27, 222/28, 222/29, 222/30, 222/31, 222/32, 222/33, 222/72.
6. W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości sąsiednich i użytkownicy lokali użytkowych w budynku położonym w Koninie przy placu Górnika 4.
7. Cena wywoławcza nieruchomości - 355.600,00 zł.
Nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług. 8. Osoby zainteresowane nabyciem wyżej wymienionych nieruchomości powinny do
dnia 5 kwietnia 2019r. do godz. 15.30 złożyć w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Koninie w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Przetarg obręb
Czarków, plac Górnika 4 " pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz
dołączenie do pisma:
- dowodu wpłaty wadium,
- dowód własności działki sąsiedniej lub dowód na użytkowanie lokali użytkowych w
budynku ( umowa najmu lub użyczenia ).
9. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie w dniu 12 kwietnia 2019 r. Osoby zakwalifikowane do przetargu mogą wziąć w nim udział pod warunkiem wpłacenia wadium w podanej wysokości w takim terminie, by ww. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 5 kwietnia 2019r.
- Termin i miejsce przetargu:
16 kwietnia 2019r./ wtorek /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.
- Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej / 71.120,00 zł / należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank SA. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w terminie do 5 kwietnia 2019r.
- Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, oraz Internet - strona : www.bip.konin.eu- zakładka ogłoszenia i komunikaty i www.konin.pl- zakładka Nieruchomości Przetargi.
- Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami / pokój nr 2 / , tel. 63 24 01 235.

Image things

Konin , Wielkopolskie

135 400 zł | 3 pokoje | 48,00 m2 | 4 piętro

 • cena: 135 400 zł
 • 2 821 za m2
Image things

Konin , Wielkopolskie

144 750 zł | 182,21 m2

 • cena: 144 750 zł
 • 794 za m2
Image things

Konin , Wielkopolskie

15 563 zł | 3 pokoje | 59,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 15 563 zł
 • 262 za m2