Poznań, Grunwald

Obiekt | 837 000 zł | 167,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 837 000 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 167,80 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 4 988 zł
 • Ulica: Sierakowska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 42 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26825X62824153
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-21 - Co to znaczy?

Opis

Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie
Oddział Okręgowy w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 12, 60-967 Poznań

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości NBP przy ul. Sierakowskiej w Poznaniu
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 16/2 o powierzchni 801,0 m2, będąca własnością Narodowego Banku Polskiego, zabudowana dwoma budynkami garażowymi o łącznej powierzchni użytkowej 167,80 m2, położona w Poznaniu przy ul. Sierakowskiej, obręb Łazarz, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108933/0, zwana w dalszej części "Nieruchomością".
Nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, miasto Poznań, dzielnica Grunwald, ul. Sierakowska, obręb Łazarz, arkusz mapy nr 04. Nieruchomość stanowi działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana dwoma budynkami garażowymi, jednokondygnacyjnymi, wzniesionymi w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej: garaż nr 1 - 99,10 m2, garaż nr 2 - 68,70 m2. Działka w części niezabudowanej utwardzona jest kostką betonową, fragmentarycznie zagospodarowana jest trawnikiem z występującymi miejscowo drzewami liściastymi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Na Nieruchomości usytuowany jest fragment budynku garażowego, wielosegmentowego, który został wybudowany na sąsiedniej działce gruntu nr 15/35, stanowiącej własność Miasta Poznania (budynek ten przylega do ściany garażu nr 1). Powierzchnia Nieruchomości zajęta przez fragment wyżej wymienionego budynku wynosi około 15,0 m? i nie jest ona przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia albo innej umowy, której przedmiotem jest korzystanie z nieruchomości.
Na Nieruchomości znajdują się przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi, gazowe oraz sieć wodociągowa. Przyłącze gazowe przebiega przez sąsiednią działkę gruntu nr 16/1, od istniejącego gazociągu w ulicy Nowotomyskiej.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu (uchwała nr LV/833/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września 2013 r.), Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. a powołanej uchwały, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 8MW ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez elementy budynku wymienione w tym przepisie. Na rysunku planu na Nieruchomości nie zostały wyznaczone linie zabudowy.
Cena wywoławcza Nieruchomości: 837 000,00 zł netto (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż Nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), przy czym zgodnie z art. 43 ust. 10 powołanej ustawy istnieje możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania VAT sprzedaży Nieruchomości. W takim przypadku zaoferowana cena nabycia netto zostanie powiększona
o VAT obliczony wg podstawowej stawki VAT, która obecnie wynosi 23%.
Sprzedaż Nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 12.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) do dnia 21 maja 2019 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu lub bezwarunkowych gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 12, 60-967 Poznań, bezpośrednio w Sekretariacie, który jest czynny
w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Umowa sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nieuzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, sprzedający unieważni przetarg i z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwać żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu, poza zwrotem wadium.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.plw zakładce O NBP/Zamówienia publiczne/Zbycie majątku NBP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 12.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać przesyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres: [email protected] telefonicznie pod numerem +48 22 186 12 06.

Image things

Poznań , Stare Miasto

303 075 zł | 61,42 m2

 • cena: 303 075 zł
 • 4 934 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

305 925 zł | 89,77 m2

 • cena: 305 925 zł
 • 3 408 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

204 116 zł | 3 pokoje | 62,90 m2 | Parter

 • cena: 204 116 zł
 • 3 245 za m2