Pęgów, Dolnośląskie

Mieszkanie | 110 000 zł | 100,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 110 000 zł
 • Miasto: Pęgów
 • Powierzchnia: 100,90 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 090 zł
 • Ulica: Dworcowa 23
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26808X62784339
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-23 - Co to znaczy?

Opis

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 55/2019 z dnia 14.03.2019 r.,
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności przynależnego gruntu położonego w budynku dwulokalowym przy ul. Dworcowej 23 w Pęgowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 r. z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie
podaje się do publicznej wiadomości,
że dnia 26.04.2019 r. o godz. 11 00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanego w poniższej tabeli lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny nr 2
usytuowany w bud. mieszkalnym, w zabudowie bliźniaczej, murowanym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczonym.
Budynek wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej, na rzucie prostokąta z parterową dobudówką.
W budynku znajdują się 2 wyodrębnione lokale mieszkalne.
Działka połozona w pośredniej części wsi w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów niezabudowanych oraz linii kolejowej.
Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym.
Nieruchomość posiada przyłącza do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego usytuowanego na działce.
Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze, I piętrze
i poddaszu budynku i składa się z:
- ganku położonego na parterze, - 3 pokoi, kuchni, łazienki z kotłownią, spiżarki, przedpokoju, pom. gosp. i komunikacji na I piętrze,
- 2 pokoi, przedpokoju i pom. gosp. na poddaszu.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 2 piwnice o powierzchni 7,20 m² i 8,70 m² oraz pom. gosp. o pow. 17,60 m² położone w budynku gosp.

Pow. użytk. lokalu nr 2: 100,90 m2
Pow. pom. przynależnych : 33,50 m2
Łączna pow. lokalu nr 2 134,40 m2

Lokal mieszkalny zbywany jest na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena lokalu mieszkalnego ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 8 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23.04.2019 r.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
UWAGA:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt
i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Image things

Zgorzelec , Dolnośląskie

114 750 zł | 48,10 m2

 • cena: 114 750 zł
 • 2 386 za m2
Image things

Jugowice , Dolnośląskie

3 500 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 3 500 000 zł
 • 3 500 000 za m2
Image things

Pieńsk , Dolnośląskie

250 000 zł | 1 033,20 m2

 • cena: 250 000 zł
 • 242 za m2