Lubań, Dolnośląskie

Mieszkanie | 60 000 zł | Kawalerka | 35,94 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Lubań
 • Powierzchnia: 35,94 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 669 zł
 • Ulica: Bolesława Prusa 1
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26807X62781997
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-10 - Co to znaczy?

Opis

B U R M I S T R Z M I A S T A L U B A Ń

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Bolesława Prusa 1 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej (działka nr 51, AM 15, Obręb V o powierzchni 120,00 m2, JG1L/00016271/5)

Bolesława Prusa 1/7Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,94 m2 położony jest na czwartej kondygnacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubaniu przy ulicy Bolesława Prusa 1 i składa się z: pokoju o powierzchni 23,84 m2, kuchni o powierzchni 8,86 m2, wc o powierzchni 3,24 m2. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczenia przynależnego .Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 11,20%.Układ funkcjonalny lokalu przeciętny. Podłogi w lokalu mieszkalnym drewniane, malowane, częściowo wyłożone płytami pilśniowymi. Stolarka okienna drewniana i z pcv, drzwi drewniane płycinowe. Ogrzewanie lokalu - piecowe. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 2,54 m. Lokal mieszkalny o niskiej funkcjonalności z niedogodnością ciemnej kuchni.

W lokalu brak łazienki.Nieruchomość gruntowa zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Bolesława Prusa 1, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 51 AM 15 Obręb V o powierzchni 120 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00016271/5, zlokalizowana jest w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania. Budynek przy ulicy Bolesława Prusa 1 jest to budynek czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym i strychem, w całości podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową i telekomunikacyjną.Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania Nr XXXVIII/284/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubania (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 243 z dn. 06.12.2005r., poz. 3801) nieruchomość zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Bolesława Prusa 1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu 2MW7 – przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal mieszkalny Nr 7 można oglądać w godzinach od 10.00 do 14.00. Klucze znajdują się w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu z siedzibą: 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na którą składa się:Cena lokalu mieszkalnego - 59.282,00 zł, tj. 98,8033 % ceny

Cena ułamkowej części gruntu - 718,00 zł, tj. 1,1967 % ceny

Wadium 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg lokal ul. Bolesława Prusa 1”.Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu
10 kwietnia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Image things

Lubań , Dolnośląskie

70 500 zł | 3 pokoje | 72,20 m2

 • cena: 70 500 zł
 • 976 za m2
Image things

Lubań , Dolnośląskie

45 000 zł | 3 pokoje | 35,94 m2

 • cena: 45 000 zł
 • 1 252 za m2