Lębork, Pomorskie

Obiekt | 600 000 zł | 257,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 600 000 zł
 • Miasto: Lębork
 • Powierzchnia: 257,83 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 327 zł
 • Ulica: Pionierów 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 60 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26805X62777313
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-20 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Powiatu Lęborskiego

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego

ogłasza się, co następuje:

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej nieruchomość położoną w obrębie 13 miasta Lęborka przy ulicy Pionierów 10

zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 14 września 2018 roku, drugi przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu

07 grudnia 2018 roku, trzeci przetarg nieograniczony odbył się w dniu 01 marca 2019 roku.

Przeznaczenie ww. nieruchomości w planie miejscowym:
Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym „06.01.UG” o dominującej funkcji komercyjnej (funkcja komercyjna/ o charakterzekomercyjnym/ – funkcje terenów, na których prowadzona jest /będzie/ działalność nastawiona na zysk np. produkcyjna, przemysłowa, składowa, usługowa, a także przeznaczona dla urządzeń infrastruktury technicznej). Ze szczegółowych ustaleń zmiany planu dla tego terenu elementarnego wynika zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych niż wolno stojąca i bliźniacza, form zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Lęborka działka będąca przedmiotem sprzedaży nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, wyznaczonym przez Gminę Miasto Lębork, na podstawie art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 2015 r.

o rewitalizacji /Dz.U. z 2018 r. poz. 1398/.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r . o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018r., poz. 1984).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 20.05.2019 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 20.05.2019r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 220 i 221, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku www.powiat-lebork.com

i Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu /parter/ oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin Wicko, Nowa Wieś Lęborska i Cewice na okres od 15.03.2019 r. do 24.05.2019 r. Informacja o ogłoszeniu przetargu zostaje podana również w prasie regionalnej oraz w prasie ogólnopolskiej (wyciąg z ogłoszenia).

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 10 maja 2019 roku w godzinach od 10:00 do 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami urzędu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Zarząd Powiatu Lęborskiego poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu

z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5.

Image things

Lębork , Pomorskie

23 000 zł | Kawalerka | 22,21 m2

 • cena: 23 000 zł
 • 1 036 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

180 000 zł | 101,03 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 1 782 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

81 000 zł | 41,71 m2

 • cena: 81 000 zł
 • 1 942 za m2