Łódź, Górna

Mieszkanie | 306 750 zł | 89,53 m2 | Parter

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi


Arkadiusz Wabiński


Kancelaria Komornicza, Miedziana 10, Łódź, 90-038 Łódź


tel. 42 2884868 / fax. 42 2884865


Sygnatura: Km 765/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Arkadiusz Wabiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym, Kopcińskiego Stefana 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Strycharska 24/117, 93-521 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00264545/4.


Suma oszacowania wynosi 409 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 16 10501461 10000023 53462720.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 143, Łódź, 92-332 Łódź.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Arkadiusz WabińskiImage things

Łódź , Górna

142 229 zł | 37,64 m2

  • cena: 142 229 zł
  • 3 779 za m2
Image things

Łódź , Górna

140 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 140 250 za m2
Image things

Łódź , Górna

107 048 zł | Kawalerka | 27,18 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 048 zł
  • 3 938 za m2