Lubin, Dolnośląskie

Mieszkanie | 37 650 zł | Kawalerka | 27,50 m2

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lubinie


Jacek Gołębiowski Z-ca Krzysztof Watral


Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 18/3, Lubin, 59-300 Lubin


tel. 76 7461807 / fax. 76 7461809


Sygnatura: Km 1314/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie i Z-ca Krzysztof Watral na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2019 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Stary Lubin 10/2, 59-300 Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00026885/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 27,5000 m2, w skład którego wchodzi: 1- pokój, kuchnia, wc, położony na parterze w budynku mieszkalnym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym wraz z udziałem 133/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz. nr 936 o pow.: 1267 m2 zw. z KW LE1U/00023764/4) oraz części budynku i urządzenia.


Suma oszacowania wynosi 50 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 650,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 020,00 zł. 
Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii lub na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zastępca Komornika Sądowego


Krzysztof Watral
Image things

Lubin , Dolnośląskie

283 950 zł | 135,60 m2

  • cena: 283 950 zł
  • 2 094 za m2
Image things

Lubin , Dolnośląskie

37 650 zł | Kawalerka | 27,50 m2

  • cena: 37 650 zł
  • 1 369 za m2
Image things

Lubin , Dolnośląskie

58 500 zł | Kawalerka | 27,50 m2

  • cena: 58 500 zł
  • 2 127 za m2